Targeting monoamine oxidase A-regulated tumor-associated macrophage polarization for cancer immunotherapy

Yu-Chen Wang, Xi Wang, Jiaji Yu, Feiyang Ma, Zhe Li, Yang Zhou, Samuel Zeng, Xiaoya Ma, Yan-Ruide Li, Adam Neal, Jie Huang, Angela To, Nicole Clarke, Sanaz MemarzadehMatteo Pellegrini & Lili Yang

Thursday, June 10, 2021
Published in Nature Communications