Subclassification of prostate cancer circulating tumor cells by nuclear size reveals very small nuclear circulating tumor cells in patients with visceral metastases

Chen Jie-Fu, Ho Hao, Lichterman Jake, Lu Yi-Tsung, Zhang Yang, Garcia Mitch A, Chen Shang-Fu, Liang An-Jou, Hodara Elisabeth, Zhau Haiyen E, Hou Shuang, Ahmed Rafi S, Luthringer Daniel J, Huang Jiaoti, Li Ker-Chau, Chung Leland W K, Ke Zunfu, Tseng Hsian-Rong, Posadas Edwin M

Thursday, May 14, 2015
Published in Cancer