Pretargeted Positron Emission Tomography Imaging That Employs Supramolecular Nanoparticles with in Vivo Bioorthogonal Chemistry

Hou Shuang, Choi Jin-Sil, Garcia Mitch Andre, Xing Yan, Chen Kuan-Ju, Chen Yi-Ming, Jiang Ziyue K, Ro Tracy, Wu Lily, Stout David B, Tomlinson James S, Wang Hao, Chen Kai, Tseng Hsian-Rong, Lin Wei-Yu

Tuesday, January 5, 2016
Published in ACS Nano