NELL-1 in the treatment of osteoporotic bone loss

Aaron W. James, Jia Shen, Xinli Zhang, Greg Asatrian, Raghav Goyal, Jin H. Kwak, Lin Jiang, Benjamin Bengs, Cymbeline T. Culiat, A. Simon Turner, Howard B. Seim III, Benjamin M. Wu, Karen Lyons, John S. Adams, Kang Ting, Chia Soo

Wednesday, June 17, 2015
Published in Nature Communications