Development of allogeneic HSC-engineered iNKT cells for off-the-shelf cancer immunotherapy

Yan-Ruide Li, Yang Zhou, Yu Jeong Kim, Yanni Zhu, Feiyang Ma, Jiaji Yu, Yu-Chen Wang, Xianhui Chen, Zhe Li, Samuel Zeng, Xi Wang, Derek Lee, Josh Ku, Tasha Tsao, Christian Hardoy, Jie Huang, Donghui Cheng, Amélie Montel-Hagen, Christopher S. Seet, Gay M. Crooks, Sarah M. Larson, Joshua P. Sasine, Xiaoyan Wang, Matteo Pellegrini, Antoni Ribas, Donald B. Kohn, Owen Witte, Pin Wang, Lili Yang

Yang Lab Cell Image
An engineered HSC-iNKT cell (blue) attacking a human tumor cell. | Credit: Yang lab/UCLA