25-Hydroxycholesterol Protects Host against Zika Virus Infection and Its Associated Microcephaly in a Mouse Model

Chunfeng Li, Yong-Qiang Deng, Shuo Wang, Feng Ma, Roghiyh Aliyari, Xing-Yao Huang, Na-Na Zhang, Momoko Watanabe, Hao-Long Dong, Ping Liu, Xiao-Feng Li, Qing Ye, Min Tian, Shuai Hong, Junwan Fan, Hui Zhao, Lili Li, Neda Vishlaghi, Jessie E. Buth, Connie Au, Ying Liu, Ning Lu, Peishuang Du, F. Xiao-Feng Qin, Bo Zhang, Danyang Gong, Xinghong Dai, Ren Sun, Bennett G. Novitch, Zhiheng Xu, Cheng-Feng Qin, Genhong Cheng

Tuesday, March 14, 2017
Published in Immunity